چه موقع اه آخر چه موقع اه دوستی

کسره ربط (ــِـ دوستی)

آموزش کسره ربط و تشخیط تفاوت کسره ربط با ـه آخر که در انتهای کلمه می آید.

صدا و شکل حرف ظا (نشانه ظ)

نشانه ظ (حرف ظا)

آموزش خواندن و نوشتن حرف ظا (نشانه ظ) در زبان فارسی