بازگشت به دوره

آموزش الفبای فارسی

0% تکمیل شده
0/0 مرحله
 1. آموزش بخش کردن کلمات
  1 فعالیت
 2. آموزش نشانه آ ا
  2 فعالیت‌
 3. آموزش نشانه بـ ب
  2 فعالیت‌
 4. آموزش نشانه د
  1 فعالیت
 5. آموزش نشانه اَ ــَـ
  1 فعالیت
 6. آموزش نشانه مـ م
  5 فعالیت‌
 7. آموزش نشانه سـ س
  4 فعالیت‌
 8. آموزش نشانه او و
  6 فعالیت‌
 9. آموزش نشانه تـ ت
  10 فعالیت‌
 10. آموزش نشانه ر
  10 فعالیت‌
 11. آموزش نشانه نـ ن
  10 فعالیت‌
 12. آموزش نشانه ایـ یـ ی ای
  11 فعالیت‌
 13. آموزش نشانه ز
  11 فعالیت‌
 14. آموزش نشانه اِ ـِ ـه ه
  9 فعالیت‌
 15. آموزش کسره ربط
  2 فعالیت‌
 16. آموزش «ای مستقل»
  2 فعالیت‌
 17. آموزش نشانه «شـ ش»
  10 فعالیت‌
 18. آموزش نشانه «یـ ی»
  13 فعالیت‌
 19. آموزش نشانه «اُ ـُ»
  11 فعالیت‌
 20. آموزش نشانه «کـ ک»
  12 فعالیت‌
 21. آموزش نشانه «و»
  12 فعالیت‌
 22. آموزش نشانه «پـ پ»
  12 فعالیت‌
 23. آموزش نشانه «گـ گ»
  12 فعالیت‌
 24. آموزش نشانه «یِ چسبی» و «ـِ چسبی»
  1 فعالیت
 25. آموزش نشانه «فـ ف»
  10 فعالیت‌
 26. آموزش نشانه «خـ خ»
  10 فعالیت‌
 27. آموزش نشانه «قـ ق»
  10 فعالیت‌
 28. آموزش نشانه «لـ ل»
  10 فعالیت‌
 29. آموزش نشانه «جـ ج»
  10 فعالیت‌
 30. آموزش حرف «هـ ـهـ ـه ه»
  10 فعالیت‌
 31. آموزش نشانه «خوا -> خا»
  8 فعالیت‌
 32. آموزش نشانه «چـ چ»
  10 فعالیت‌
 33. آموزش نشانه ـُ استثنا
  8 فعالیت‌
 34. آموزش نشانه «ژ»
  10 فعالیت‌
 35. آموزش نشانه «تشدید»
  8 فعالیت‌
 36. آموزش نشانه «صـ ص»
  10 فعالیت‌
 37. آموزش نشانه «عـ ـعـ ـع ع»
  10 فعالیت‌
 38. آموزش نشانه «ذ»
  10 فعالیت‌
 39. آموزش نشانه «ثـ ث»
  10 فعالیت‌
 40. آموزش نشانه «حـ ح»
  10 فعالیت‌
 41. آموزش نشانه «ضـ ض»
  10 فعالیت‌
 42. آموزش نشانه «ط»
  10 فعالیت‌
 43. آموزش نشانه «غـ ـغـ ـغ غ»
  10 فعالیت‌
 44. آموزش نشانه «ظ»
  10 فعالیت‌
 45. آموزش جدول الفبای فارسی
جلسه 9 از 45
در حال پیشرفت

آموزش نشانه تـ ت

آموزش خواندن و نوشتن حرف «ت» با صدای t و اشکال «تـ ت» در زبان فارسی همراه با تمرین دیکته و روخوانی کلمات و جملات فارسی

حرف ت (ته) در زبان فارسی دو شکل دارد. اگر به حرف بعدی بچسبد به شکل «تـ» نوشته می شود و هرگاه به حرف بعدی نچسبد (در آخر کلمه) به شکل «ت» نوشته می شود.

محتوای جلسه
0% تکمیل شده 0/10 مرحله
آموزش صدا، اشکال و صدای «ت» در زبان فارسی
آشنایی با طرز نوشتن اشکال و صدای نشانه تـ ت (حرف ت)

برای نوشتن« تـ » هرگاه به حرف بعدی بچسبد، از کمی بالاتر از خط زمینه به سمت پایین تا روی خط زمینه می آییم. سپس روی خط زمینه به سمت چپ می رویم. بعد حرف بعدی را می نویسیم.

برای نوشتن «ت» هر گاه به حرف بعدی نچسبد (در آخر کلمه)، مانند تـ غیر آخر از بالای خط زمینه شروع می کنیم و تا روی خط زمینه پایین می آییم سپس به سمت چپ خطی بلند می کشیم و در انتها سر آن را به سمت بالا می بریم.

نشانه ت و صداهای آ اَ او
سریع خوانی کلمات با حروف آ ب د اَ م س او ت
تمرین خواندن کلمات با نشانه و حرفضاد همراه با تصویر (مصوّر)
کلمات را بخوانید و امتیاز بدهید. اگر در مرحله اول بتوانید بخوانید 5 امتیاز، مرحله دوم 3 امتیاز و مرحله سوم 1 امتیاز.
امتیاز ها را جمع بزنید. دوباره تلاش کنید ببینید می توانید امتیاز بالاتری بگیرید.

لیست کلمات را از راست به چپ ← و از بالا به پایین ↓ بخوانید

جملات فارسی را از راست به چپ ← بخوانید.

ادامه در مرورگر
برای نصب ضربه بزنید افزودن به صفحه اصلی
افزودن به صفحه اصلی
آموزش نشانه تـ ت را به صفحه اصلی اضافه کنید
نزدیک

برای تجربه ای بهینه در تلفن همراه، میانبر آموزش نشانه تـ ت را به صفحه اصلی تلفن همراه خود اضافه کنید

1) دکمه اشتراک گذاری را در نوار منوی مرورگر خود فشار دهید
2) "Add to Home Screen" را فشار دهید.