بازگشت به دوره

آموزش الفبای فارسی

0% تکمیل شده
0/0 مرحله
 1. آموزش بخش کردن کلمات
  2 فعالیت‌
 2. آموزش نشانه آ ا
  4 فعالیت‌
 3. آموزش نشانه بـ ب
  5 فعالیت‌
 4. آموزش نشانه د
  4 فعالیت‌
 5. آموزش نشانه اَ ــَـ
  3 فعالیت‌
 6. آموزش نشانه مـ م
  8 فعالیت‌
 7. آموزش نشانه سـ س
  7 فعالیت‌
 8. آموزش نشانه او و
  9 فعالیت‌
 9. آموزش نشانه تـ ت
  9 فعالیت‌
 10. آموزش نشانه ر
  10 فعالیت‌
 11. آموزش نشانه نـ ن
  10 فعالیت‌
 12. آموزش نشانه ایـ یـ ی ای
  11 فعالیت‌
 13. آموزش نشانه ز
  11 فعالیت‌
 14. آموزش نشانه اِ ـِ ـه ه
  9 فعالیت‌
 15. آموزش کسره ربط
  2 فعالیت‌
 16. آموزش «ای مستقل»
  2 فعالیت‌
 17. آموزش نشانه «شـ ش»
  10 فعالیت‌
 18. آموزش نشانه «یـ ی»
  13 فعالیت‌
 19. آموزش نشانه «اُ ـُ»
  11 فعالیت‌
 20. آموزش نشانه «کـ ک»
  12 فعالیت‌
 21. آموزش نشانه «و»
  12 فعالیت‌
 22. آموزش نشانه «پـ پ»
  12 فعالیت‌
 23. آموزش نشانه «گـ گ»
  12 فعالیت‌
 24. آموزش نشانه «یِ چسبی» و «ـِ چسبی»
  1 فعالیت
 25. آموزش نشانه «فـ ف»
  10 فعالیت‌
 26. آموزش نشانه «خـ خ»
  10 فعالیت‌
 27. آموزش نشانه «قـ ق»
  10 فعالیت‌
 28. آموزش نشانه «لـ ل»
  10 فعالیت‌
 29. آموزش نشانه «جـ ج»
  10 فعالیت‌
 30. آموزش حرف «هـ ـهـ ـه ه»
  10 فعالیت‌
 31. آموزش نشانه «خوا -> خا»
  8 فعالیت‌
 32. آموزش نشانه «چـ چ»
  10 فعالیت‌
 33. آموزش نشانه ـُ استثنا
  8 فعالیت‌
 34. آموزش نشانه «ژ»
  10 فعالیت‌
 35. آموزش نشانه «تشدید»
  8 فعالیت‌
 36. آموزش نشانه «صـ ص»
  10 فعالیت‌
 37. آموزش نشانه «عـ ـعـ ـع ع»
  10 فعالیت‌
 38. آموزش نشانه «ذ»
  10 فعالیت‌
 39. آموزش نشانه «ثـ ث»
  10 فعالیت‌
 40. آموزش نشانه «حـ ح»
  10 فعالیت‌
 41. آموزش نشانه «ضـ ض»
  10 فعالیت‌
 42. آموزش نشانه «ط»
  10 فعالیت‌
 43. آموزش نشانه «غـ ـغـ ـغ غ»
  10 فعالیت‌
 44. آموزش نشانه «ظ»
  10 فعالیت‌
 45. آموزش جدول الفبای فارسی
جلسه 11 از 45
در حال پیشرفت

آموزش نشانه نـ ن

اشکال حرف نون

آموزش خواندن و نوشتن حرف «نون» با صدای «n» و اشکال «نـ ن» در زبان فارسی همراه با تمرین دیکته و روخوانی کلمات و جملات فارسی

آموزش حرف ن در الفبای فارسی

Name: Noon
Sound: n

محتوای جلسه
0% تکمیل شده 0/10 مرحله
آموزش صدا، اشکال و صدای «ن» در زبان فارسی
نشانه «نـ ن » و صداهای آ اَ او
آشنایی با طرز نوشتن اشکال و صدای نشانه «ر» (حرف ر)

برای نوشتن نـ غیر آخر از کمی بالاتر از خط زمینه شروع می کنیم به سمت پایین می آییم. وقتی به خط زمینه رسیدیم روی خط زمینه به سمت چپ به مقدار کم جلو می رویم.
برای نوشتن ن آخر، از کمی بالاتر از خط زمینه شروع می کنیم به سمت پایین می آییم، خط زمینه را رد می کنیم و سپس به صورت گرد و منحنی به طوری که یک نیمدایره درست شود به سمت بالا و خط زمینه بر میگردیم.

حرف نون در جدول الفبای فارسی

«نون» حرف ۲۷ از حروف الفبای فارسی است که در انتهای جدول الفبا قرار دارد.

سریع خوانی کلمات فارسی
تمرین خواندن کلمات با نشانه و حرف نون همراه با تصویر (مصوّر)
کلمات را بخوانید و امتیاز بدهید. اگر در مرحله اول بتوانید بخوانید 5 امتیاز، مرحله دوم 3 امتیاز و مرحله سوم 1 امتیاز.
امتیاز ها را جمع بزنید. دوباره تلاش کنید ببینید می توانید امتیاز بالاتری بگیرید.
۲ کلمه نمایش داده می شود با دقت آنها را ببینید
سپس یکی حذف می شود. کلمه جاافتاده را بنویسید.

لیست کلمات را از راست به چپ ← و از بالا به پایین ↓ بخوانید

جملات فارسی را از راست به چپ ← بخوانید.