بازگشت به دوره

آموزش الفبای فارسی

0% تکمیل شده
0/0 مرحله
 1. آموزش بخش کردن کلمات
  2 فعالیت‌
 2. آموزش نشانه آ ا
  4 فعالیت‌
 3. آموزش نشانه بـ ب
  5 فعالیت‌
 4. آموزش نشانه د
  4 فعالیت‌
 5. آموزش نشانه اَ ــَـ
  3 فعالیت‌
 6. آموزش نشانه مـ م
  8 فعالیت‌
 7. آموزش نشانه سـ س
  7 فعالیت‌
 8. آموزش نشانه او و
  9 فعالیت‌
 9. آموزش نشانه تـ ت
  9 فعالیت‌
 10. آموزش نشانه ر
  10 فعالیت‌
 11. آموزش نشانه نـ ن
  10 فعالیت‌
 12. آموزش نشانه ایـ یـ ی ای
  11 فعالیت‌
 13. آموزش نشانه ز
  11 فعالیت‌
 14. آموزش نشانه اِ ـِ ـه ه
  9 فعالیت‌
 15. آموزش کسره ربط
  2 فعالیت‌
 16. آموزش «ای مستقل»
  2 فعالیت‌
 17. آموزش نشانه «شـ ش»
  10 فعالیت‌
 18. آموزش نشانه «یـ ی»
  13 فعالیت‌
 19. آموزش نشانه «اُ ـُ»
  11 فعالیت‌
 20. آموزش نشانه «کـ ک»
  12 فعالیت‌
 21. آموزش نشانه «و»
  12 فعالیت‌
 22. آموزش نشانه «پـ پ»
  12 فعالیت‌
 23. آموزش نشانه «گـ گ»
  12 فعالیت‌
 24. آموزش نشانه «یِ چسبی» و «ـِ چسبی»
  1 فعالیت
 25. آموزش نشانه «فـ ف»
  10 فعالیت‌
 26. آموزش نشانه «خـ خ»
  10 فعالیت‌
 27. آموزش نشانه «قـ ق»
  10 فعالیت‌
 28. آموزش نشانه «لـ ل»
  10 فعالیت‌
 29. آموزش نشانه «جـ ج»
  10 فعالیت‌
 30. آموزش حرف «هـ ـهـ ـه ه»
  10 فعالیت‌
 31. آموزش نشانه «خوا -> خا»
  8 فعالیت‌
 32. آموزش نشانه «چـ چ»
  10 فعالیت‌
 33. آموزش نشانه ـُ استثنا
  8 فعالیت‌
 34. آموزش نشانه «ژ»
  10 فعالیت‌
 35. آموزش نشانه «تشدید»
  8 فعالیت‌
 36. آموزش نشانه «صـ ص»
  10 فعالیت‌
 37. آموزش نشانه «عـ ـعـ ـع ع»
  10 فعالیت‌
 38. آموزش نشانه «ذ»
  10 فعالیت‌
 39. آموزش نشانه «ثـ ث»
  10 فعالیت‌
 40. آموزش نشانه «حـ ح»
  10 فعالیت‌
 41. آموزش نشانه «ضـ ض»
  10 فعالیت‌
 42. آموزش نشانه «ط»
  10 فعالیت‌
 43. آموزش نشانه «غـ ـغـ ـغ غ»
  10 فعالیت‌
 44. آموزش نشانه «ظ»
  10 فعالیت‌
 45. آموزش جدول الفبای فارسی
جلسه 10 از 45
در حال پیشرفت

آموزش نشانه ر

نشانه ر - حرف ر

آموزش خواندن و نوشتن حرف «ر» با صدای «r» و شکل «ر» در زبان فارسی همراه با تمرین دیکته و روخوانی کلمات و جملات فارسی

محتوای جلسه
0% تکمیل شده 0/10 مرحله
آموزش صدا، اشکال و صدای «ر» در زبان فارسی
نشانه «ر» و صداهای آ اَ او
انیمیشن چگونگی نوشتن حرف «ر» در زبان فارسی
برای نوشتن حرف «ر» در زبان فارسی، از خط زمینه خطی منتحنی به سمت پایین و چپ می کشیم.
نکته: حرف «ر» یک شکل دارد و چون حرف «ر» زیر خط زمینه تمام می‌شود حرف بعدی به آن نمی‌چسبد.
سریع خوانی کلمات فارسی
تمرین خواندن کلمات با نشانه و حرفضاد همراه با تصویر (مصوّر)
کلمات را بخوانید و امتیاز بدهید. اگر در مرحله اول بتوانید بخوانید 5 امتیاز، مرحله دوم 3 امتیاز و مرحله سوم 1 امتیاز.
امتیاز ها را جمع بزنید. دوباره تلاش کنید ببینید می توانید امتیاز بالاتری بگیرید.

لیست کلمات را از راست به چپ ← و از بالا به پایین ↓ بخوانید

جملات فارسی را از راست به چپ ← بخوانید.

۳ کلمه نمایش داده می شود با دقت آنها را ببینید
سپس یکی حذف می شود. کلمه جاافتاده را بنویسید.

جمله را با دقّت بخوانید یک کلمه حذف می‌شود.
کلمه جاافتاده را بنویسید.